6500 تومان

شیمی معدنی 3

میرزایی
10000 تومان

شیمی دارویی

نصر اصفهانی
5000 تومان
5500 تومان
11500 تومان

شیمی آلی 2

نصر اصفهانی
13000 تومان

صنایع معدنی

دکتر سجادی
8000 تومان

شیمی آلی 2

دکتر تاجیکی
6000 تومان

شیمی

دکتر عبدوس
6000 تومان

تصفیه آب

مهدی برقعی
5000 تومان