پروفایل سید رسول حسینیجزوه های نوشته شده توسط سید رسول حسینی

محاسبات عددی

حسینی فراش
6000 تومان

فیزیک 2

قلی پور
1000 تومان

ریاضی مهندسی

اکبرزاده
7500 تومان

توربوماشین

اکبرزاده
9000 تومان
6000 تومان