پروفایل سجاد صمدی سینیجزوه های نوشته شده توسط سجاد صمدی سینی

ریاضی مهندسی

سید برزگر
6000 تومان
7000 تومان
5000 تومان

فیزیک 2

حسینی
6000 تومان

ریاضی2

آل هوز
6000 تومان

فیزیک 1

حیدری
4000 تومان