پروفایل کریم جعفریانجزوه های نوشته شده توسط کریم جعفریان

انتقال حرارت پیشرفته جا به جایی

دکتر مجید ملک جعفریان
11500 تومان

دینامیک سیالات محاسباتی 1

دکتر سید علی میربزرگی
16000 تومان

ریاضی مهندسی پیشرفته 2

دکتر علی جباری مقدم
15000 تومان

محاسبات عددی پیشرفته

دکتر علی صفوی نژاد
15500 تومان

مکانیک سیالات پیشرفته

دکتر حسن حسن زاده
16000 تومان

انتقال حرارت پیشرفته هدایت

دکتر سیدعلی میربزرگی
16500 تومان