پروفایل الهام آیتیجزوه های نوشته شده توسط الهام آیتی

آشنایی با برق

دکتر معروضی
رایگان

الکترونیک 2

دکتر ابراهیمی
10500 تومان

الکترو مغناطیس

دکتر آزادی
11000 تومان

الکترو مغناطیس

دکتر قالیبافان
15000 تومان

الکترونیک 3

دکتر مروی
15000 تومان
7000 تومان

آمار و احتمالات

دکتر گرایلو
10000 تومان

الکترونیک 2

دکتر اشرف
16500 تومان

ریاضی مهندسی

دکتر فردوسی
12000 تومان
16500 تومان

سیستم دیجیتال 2

دکتر گرایلو
8000 تومان

مخابرات دیجیتال

دکتر معروضی
11000 تومان

ریاضی 1

نوری اسکندری
رایگان

ریاضی 2

دکتر حجازی
رایگان

فیزیک 1

دکتر انصاری
رایگان

فیزیک 2

دکتر انصاری راد
رایگان

ریاضی 2

حجازی
رایگان

فیزیک 1

دکتر هاشم زاده
رایگان
9500 تومان

کنترل مدرن

دکتر قلی زاده
10500 تومان

فیزیک مدرن

دکتر رحیمی
8000 تومان

فیلتر و سنتز مدار

دکتر مشایخی
10000 تومان
4000 تومان