پروفایل حسیب نژاداحمدیجزوه های نوشته شده توسط حسیب نژاداحمدی

ارتعاشات - رایو

دکتر مجید شاهقلی
10000 تومان

اجزاء محدود - چاندراپاتلا

دکتر جواد کدخداپور
10000 تومان

انتقال حرارت 1 - هولمن

دکتر کامران مبینی
10000 تومان

ترمودینامیک 2 - ون وایلن

دکتر کریم مقصودی مهربان
10000 تومان

تکنولوژی روش های جوشکاری

دکتر نصراله بنی مصطفی عرب
10000 تومان

طراحی اجزا ماشین ۲ - شیگلی

دکتر محمدمقداد فلاح
10000 تومان

کنترل اتوماتیک - اوگاتا

دکتر علی رحمانی هنزکی
10000 تومان

مکانیک سیالات ۲ - وایت

دکتر مصطفی ورمزیار
10000 تومان

سیستم های هیدرولیک و نیوماتیک

مهندس محمدحسین مصباحی
10000 تومان

مقاومت مصالح 3

دکتر مجید شاهقلی
5000 تومان

آزمایشگاه ترمودینامیک

مهندس محمدحسین مصباحی
5000 تومان

آزمایشگاه مکانیک سیالات

مهندس محمدحسین مصباحی
3000 تومان

مبانی مهندسی برق ۱

دکتر فرید کربلایی
5000 تومان